РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Информационен семинар за детски градини и училища

На 18.12.2019г. от 09.30 ч. в РЦПППО-област Видин се проведе информационен семинар за членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие на детски градини и училища в област Видин.

Темата на информационния семинар е "Модели на приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности". Разгледани са следните подтеми: Приобщаване и участие в образователния процес: цели и приобщаваща образователна среда; Адаптиране на учебното съдържание на деца и ученици със специални образователни потребности: образователни цели и задачи, форми и методи; Съвместното преподаване- двама педагози, една класна стая: екипно преподаване, подкрепящо преподаване, допълващо преподаване, паралелно преподаване; Регионален център-област Видин в подкрепа на процеса на приобщаващо образование.

Лектори на семинара: Ася Петрова- директор, Цветомир Митев-психолог, Наташа Трайкова-ресурсен учител, Юлия Димова-логопед и Емилия Трифонова-логопед-рехабилитатор на слуха и говора.