РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионален екип за подкрепа на личностното развитие обявява, че извършва допълнителна специализирана оценка от 15.09.2017г. до 27.10.2017г. относно потвърждаване/отхвърляне на препоръка за индивидуална форма на ученик със специални образователни потребности.