РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Ефективно взаимодействие между учител-родители-деца

Проведено е училище за родители в СУ"Н.Й.Вапцаров", с. Дреновец на тема "Учител-родители-деца за ефективно взаимодействие, доверие и включване в училищния живот".