РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Оценяване на ученици със специални образователни потребности

Разглеждане на въпроси по отношение на оценяването на ученици пои учебни предмети с ресурсно подпомагане.