РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Среща във връзка с предстоящите дейности по Национална програма "Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование"

Участие на Катрин Каменова /ресурсен учител/ в среща във връзка с предстоящите дейности  по Национална програма "Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование".