РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Съвместната работа между учители и родители за преодоляване на агресивно и предизвикателно поведение при деца със специални образователни потребности"

Училището за родители е на тема "Съвместната работа между учители и родители за преодоляване на агресивно и предизвикателно поведение при деца със специални образователни потребности" и се провежда във връзка с Годишния план на РЦПППО - област Видин.

Целите на мероприятието са: Запознаване на родителите на деца със специални образователни потребности с формите на агресия при децата и причините, които я обуславят; Подобряване на комуникацията „семейство-училище“ и приобщаване на родителската общност към проблемите на децата; Установяване на факторите, които обуславят агресията и влияят върху образователната ефективност на ниво „училище“; Намаляване на агресивното поведение чрез креативността на учителите, структурираното преподаване, прилагане на техники и игри за справяне с агресивното поведение и подпомагане на учебния процес.

Водеи на събитието са: Мария Колева и Силвия Михайлова - ресурсни учители на РЦПППО - област Видин.

На срещата присъстват родители на ученици със специални образователни потребности.