РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Училище за родители в ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Видин

Училището за родители е на тема "Успешно партньорство между учители и родители на деца със специални образователни потребности в процеса на приобщаващото образование" и се провежда във връзка с Годишния план на Регионален център – област Видин. Водещи на мероприятието са: Велислава Василева - старши ресурсен учител и Лора Ангелова - логопед.

Целева група на мероприятието са родителите на учениците със специални образователни потребности, обучаващи се в образователната институция.

Участват родители, учители и директорът на училището, ресурсният учител и логопед.

След кратко представяне на мероприятието, г-жа Велислава Василева представя презентация по темата.

Г-жа Лора Ангелова представя презентация на тема “Как да възпитаме успешно дете“. 

Следва беседа с родителите.

Целта е обединяване на усилията си в името на това децата да получат най-доброто образование и възпитание.

Създаването на успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от изключителна важност и за самите тях, и за децата.

Смисълът на сътрудничеството родител - учител е да се създаде такава среда, която е най-благоприятна за стимулиране и насочване на индивидуалното и социално развитие; среда, която е нормална за радостен, щастлив и обогатяващ ученика, родителите и учителите живот.

Очаквани резултати са родителите заедно с учителите решават успешно различни проблеми, свързани с постиженията, поведението, комуникацията, адаптацията на учениците.