РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Допълнителна подкрепа

Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина/училището извършва оценка на индивидуалните потребности след подадено заявление от родителя.

Оценката на индивидуалните потребности на детето се извършва за срок, не по-малък от 14 дни.

Директорът на образователната институция попълва заявление до директора на РЦПППО-област Видин за одобряване на допълнителна подкрепа/ Приложение №3 от Секция Регионален екип-заявления на директори/.

Директорът на РЦПППО-област Видин определя мобилна група от състава на РЕПЛРДУСОП, която на място/в образователната институция/ извършва:

- обсъжда с ЕПЛР оценката на индивидуалните потребности;

- запознава се с документацията;

- при необходимост извършва наблюдение на детето;

- отправя препоръки във връзка с предоставянето на допълнителната подкрепа;

- изготвя доклад, който обсъжда с ръководителя на РЕПЛРДУСОП;

- докладът се одобрява/ неодобрява от директора на РЦПППО-област Видин.

Де3йностите се извършват за срок 1 месец от издаването на заповедта за формиране на мобилната група от РЦПППО-област Видин.