РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Тема на обучението: "Практика на социалните комуникации"

Провеждане на вътрешно институционална квалификация на РЦПППО-област Видин на Тема "Практика на социалните комуникации".

Подтеми: Структура и принципи на комуникацията, Вербална и невербална комуникация, Проблеми в общуването, Език на тялото, Екип и работа в екип, Социална психология, "Да бъдеш в света на другите", Правила за водене на преговори и др.