РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СУ"Васил Левски", гр. Кула

Разясняване на дейността на мобилните групи на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО-област Видин. Проверка на дейностите на РЕПЛРДУСОП и ЕПЛР на училището по отношение на извършване на оценката на индивидуалните потребности.