РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Одобряване на предоставянето на допълнителната подкрепа

Одобряване/ не одобряване на предоставяне на допълнителната подкрепа по чл.187, ал.1, т.2-5 на децата и учениците със специални образователни потребности от директора на РЦПППО-Видин. Заявлението / Приложение 3/ се подава от директора на образователната институция до директора на РЦПППО-Видин. Към заявлението / Приложение 3/ се прилага и копие на протокола с оценката и решението на ЕПЛР за предоставянето на допълнителна подкрепа.