РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование