РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Указания за завършване на ученици със специални образователни потребности

Указания за завършване на ученици със специални образователни потребности в условията на извънредна епидемична обстановка

В периода 18-29 май 2020г. за учениците от началния етап / В периода 18 май - 30 юни 2020г. за учениците от прогимназиалния етап и за учениците от първия и втория гимназиален етап, училището, в което се обучават ученици със специални образователни потребности, следва да осигури условия за провеждане на индивидуално консултиране при спазване на следния ред:

 

1. Класният ръководител договаря съвместно с родителя на ученика възможностите за присъствено индивидуално консултиране на ученика в училище, доколкото това е възможно или за индивидуално консултиране в електронна среда, с учителите по учебни предмети и с ресурния учител.

2. Директорът на училището издава заповед за организация на провеждане на индивидуално консултиране на учениците със специални образователни потребности.

3. Директорът на РЦПППО-област Видин издава заповед за провеждане на индивидуално консултиране на учениците със специални образователни потребности.

4. След провеждане на индивидуалните консултации учителите по предмети и ресурсния учител изготвят материали за оценяване според специалните образователните потребности на ученика.

5. Идвидуалното оценяване може да се осъществи посредством дистанционен достъп, а при невъзможност с присъствена индивидуална сесия.