РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Видин за 2023/2024 учебна година:

Ръководител - Кристина Димитрова - Старши експерт "Приобщаващо образование" на РУО-Видин

Членове:

1. Цветомир Митев - психолог на РЦПППО-област Видин;

2. Галина Георгиева - психолог на РЦПППО-област Видин;

3. Мирослава Николова - логопед на РЦПППО-област Видин;

4. Емилия Трифонова - логопед - рехабилитатор на слуха и говора на РЦПППО-област Видин;

5. Анелия Русинова - старши ресурсен учител на РЦПППО-област Видин;

6. Катрин Каменова - ресурсен учител на РЦПППО-област Видин; 

7. Д-р Ани Първулова - главен експерт на Дирекция "Медицински дейности" на РЗИ- Видин;

8. Славена Сокачева - социален работник на Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Видин.