РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Карта за оценка на образователните потребности на деца /попълва се от ЕПЛР за деца, за които има индикации, че са със специални образователни потребности/Pyrvichna karta za ocenka - DG/.

Карта за оценка на образователните потребности на ученици /попълва се от ЕПЛР за деца, за които има индикации, че са със специални образователни потребности/Pyrvichna karta za ocenka za uchilicte/.

Карта за оценка на образователните потребности на деца, при които не е формирана реч /попълва се от ЕПЛР за деца, за които има индикации, че са със специални образователни потребности/karta_indiv-potrebnosti_za deca pri koito ne e formirana rech/.

Карта за оценка на образователните потребности на деца/ученици /попълва се в началото на учебната година от членовете на ЕПЛР за деца/ученици, одобрени от предходни години/Vtorichna karta za ocenka/

Примерен протокол с оценката и решението на Екипа за подкрепа за личностно развитие за предоставяне на допълнителна подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности /Protokol 1/