РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

  • Искане от директор на специалисти: ресурсен учител, психолог и логопед от Регионален център - област Видин за осигуряване на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности за учебната година /PRILOJENIE 1/;
  • Искане от директор за становище от РЕПЛР на децата със специални образователни потребности за обучение в специална група /PRILOJENIE 2/;
  • Искане от директор за одобрение/не одобрение предоставянето на допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности /PRILOJENIE 3/;
  • Искане от директор за допълнителна специализирана оценка и изразяване на становище относно потвърждаване на препоръката от екипа за личностно развитие в училището за промяна формата на обучение от дневна в индивидуална/PRILOJENIE 4/;
  • Искане от директор на осигуряване на екип от специалисти за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип в детската градина / училището/PRILOJENIE 5/;
  • Искане от директор за становище за обучение от училище в изнесенa паралелкa в център за специална образователна подкрепа/ ЦСОП//PRILOJENIE 6/.