РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Заявления от родителите

Заявление на родител до директора на детската градина/училище за извършване на функционална оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа /OBRAZEC 1/;

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин на повторна функционална оценка на индивидуалните потребности при несъгласие на родителя с оценката на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина /училището /OBRAZEC 2./;

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за наблюдение на дете и отлагане по обективни причини от задължително обучение в I клас за една година /OBRAZEC 3/;

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за становище за насочване на ученик със специални образователни потребности, който ще получи удостоверение за завършен VII/X клас за обучение в профили или в специалности от професии /OBRAZEC 4/;

 

Заявление на родител до директора на училището за оценка за насочване на ученик със специални образователни потребности в изнесена паралелка/група от училище в ЦСОП /OBRAZEC 5/.

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за извършване на консултация от логопед /OBRAZEC 6/.

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за извършване на консултация от психолог/OBRAZEC 7./.

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за изготвяне на психолого-педагогическа характеристика за явяване пред ТЕЛК-гр...................../OBRAZEC 8/.

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за оценка на езиково-говорно развитие от логопед /OBRAZEC 9/.

 

Заявление на родител до директора на детската градина/училище за продължаване на ресурсно подпомагане/OBRAZEC 10/.

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за допълнителна подкрепа в извънчучебно време от ресурсен учител /OBRAZEC 11/

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за допълнителна подкрепа в извънчучебно време от логопед /OBRAZEC 12/

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за допълнителна подкрепа в извънчучебно време от психолог /OBRAZEC 13/

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО-област Видин за извършване на консултация от ресурсен учител / OBRAZEC 14 /

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО - област Видин за участие в Ден на таланта - ден на игри "Детска планета" / OBRAZEC 15 /

 

Заявление на родител до директора на РЦПППО - област Видин за участие в Опознавателно-исторически велопоход "По стъпките на историята" / OBRAZEC 16 /

 

Информирано съгласие за консултация в РЦПППО - област Видин/Informirano saglasie/.