РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Колектив

Колективът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Видин се състои от психолози, логопеди, логопед-рехабилитатор на слуха и говора, старши ресурсни учители, ресурсни учители, счетоводител и кооординатор.

 

Координатор на сектор " Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие" - Виолета Вълчева

 

Координатор на сектор "Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности"Наташа Венелинова

 

Психолози:  Цветомир Митев

                    Галина Георгиева

                    Димо Симеонов

 

Логопеди:   Ана-Мария Ангелова

                   Лора Ангелова

 

Логопед-рехабилитатор на слуха и говора: Емилия Трифонова

 

Старши ресурсни учители:  Анелия Русинова

                                          Велислава Василева

                                         Георгиела Илиева

                                         Десислава Макавеева

                                         Емилиян Евдокимов

                                         Иванка Милкова

                                         Ирена Филипова

                                         Мирослава Николова

                                         Наташа Венелинова

                                         Наташа Трайкова       

                     

Ресусни учители:        Венелин Велков

                                        Катрин Каменова

                                        Кристина Кирилова                           

                                        Мария Колева

                                        Паола Найденова

                                        Петко Костов

                                        Петя Арсенова

                                        Силвия Михайлова

                                        Снежанка Георгиева

 

Счетоводител:  Галя Иванова