РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Колектив

Колективът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Видин се състои от Директор, заместник-директор, психолози, логопеди, логопед-рехабилитатор на слуха и говора, старши ресурсни учители, ресурсни учители, главен счетоводител, кооординатори, технически секретар и технически сътрудник.

Директор - Ася Петрова

Заместник - директор "Административна и стопанска дейност" - Виолета Вълчева

Координатор на сектор " Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие" - Катрин Каменова

Координатор на сектор "Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности" - Наташа Венелинова

Психолози: 

 • Цветомир Митев
 • Галина Георгиева
 • Димо Симеонов
 • Кристина Брезоева

Логопеди:   

 • Лора Ангелова
 • Паола Найденова
 • Мирослава Николова

 Логопед-рехабилитатор на слуха и говора: Емилия Трифонова

 Старши ресурсни учители: 

 • Анелия Русинова
 • Велислава Василева
 • Георгиела Илиева
 • Десислава Макавеева
 • Емилиян Евдокимов
 • Иванка Милкова
 • Ирена Филипова
 • Наташа Венелинова
 • Наташа Трайкова 
 • Петко Костов     

Ресусни учители:      

 • Бонита Стефанова
 • Борислава Трифонова
 • Десислава Георгиева
 • Каролина Цветкова
 • Катрин Каменова
 • Кристина Димитрова - Йорданова
 • Людмила Петрова
 • Мариела Георгиева
 • Марио Бондоков                           
 • Петя Арсенова
 • Силвия Ангелова
 • Силвия Димитрова
 • Силвия Михайлова
 • Сияна Дамянова
 • Цветана Михайлова

Главен счетоводител:  Галя Иванова

Технически секретар: Марина Иванова