РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Проекти за 2021/2022 учебна година

1. Интерактивни срещи за методическа подкрепа на родители и педагогически специалисти на детските градини и училища на теми:

"Успешни родители-уверени деца";

"Ранно оценяване на потребностите от подкрепа на личностното развитие, на деца с риск от обучителни затруднения";

"Ролята на ресурните учители в съвместното преподаване в приобщаващото образование";

"Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда".

/По заявка на директора на образователната институция/

2. Супервизия за членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие /интервизия, административна супервизия или социална супервизия/ по заявка на директора на образователната институция.

3. За образователните институции на Област Видин - Информационни семинари за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие с цел оптимална организация на екипите в образователните институции.

4. Организиране и провеждане на обучения по заявка на директори на образователни институции с предоставяне на удостоверение за 1 квалификационен кредит от РЦПППО-област Видин на теми:

- "Взаимодействие между РЕПЛРДУСОП и ЕПЛР. Екипност в приобщаващото образование."

- "Форми, техники на работа и терапии при деца със СОП."

- "Елементите на подкрепящата среда в образователната институция."