РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Проекти за 2022/2023 учебна година

1. Супервизия и методическа подкрепа за родители и педагогически специалисти в детски градини и училища по заявка на директора на образователната институция на теми:

  • "Уверени родители - успешни деца"
  • "Ранно оценяване на потребностите от подкрепа на личностно развитие на деца с риск от обучителни затруднения"
  • "Ролята на ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование"
  • "Агресивното поведение и мерки за предотвратяването му в образователната среда"
  • "Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие"

2. Информационни семинари, с издаване на сертификат за участие, за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, на специалните педагози от ЦСОП и ЦПРЛ на тема:

  • „Организация на Екипа за подкрепа за личностно развитие в образователната институция“.

3. Обучения с присъждане на квалификационен кредит за  педагогически специалисти по заявка на директори на образователни институции в област Видин на теми:         

  • „Развитие на умения за комуникация и екипно взаимодействие в приобщаващото образование“ – 16 часа, 1 кредит;
  • „Подходи за работа при допълнителната подкрепа за личностно развитие“  – 16 часа, 1 кредит;
  • „Подкрепяща среда в образователната институция“– 16 часа, 1 кредит;
  • „Идентифициране и превенция на специфични нарушения в способността за учене“– 16 часа, 1 кредит

4. Обучение на помощник на учителя, работещ с деца и ученици със специални образователни потребности.