РЦПППО - Видин

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

         Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Видин /РЦПППО - област Видин / е образуван със Заповед № РД-14-153 от 19.08.2016г. на Министъра на образованието и науката.

          Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Видин, осъществява дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

        Регионалните центрове подпомагат успешното приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата в системата на предучилищното и училищното образование.

             Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование са държавни специализирани обслужващи звена за:

1. дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;

2. организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

3. дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.